ورود به سامانه
پوستر کنفرانس
پنل ها و سخنرانی های کلیدی
  1. دکتر محمد یوسفی؛ شهردار معلم کلایه قزوین؛ بررسی قوانین تاثیر گذار درآمد شهرداریها
  2. دکترمحمد حسین ایمانی؛ رئیس انجمن علمی گردشگری ایران؛ مدیریت گردشگری شهری گامی به سوی دستیابی درآمد پایدار شهرداری ها
  3. دکترسید محسن طباطبائی؛ نائب رئیس انجمن اقتصاد شهری ایران؛ اقتصاد شهری و اقتصاد مقاومتی؛ تامین منابع مالی و پروژه های شهری
  4. دکتر حمید علوی؛ عضو هیات علمی دانشگاه ؛ ماتریسSWOT و تحلیل برنامه استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری قائن
  5. دکتر محمود نوربخش؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه مازندران؛ برنامه، بودجه و منابع جدید درآمدی شهرداری ها
  6. دکتر مهران فرصت؛ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران؛ نظام مهندسی، شهرداری، درآمد پایدار
  7. دکتر داوود ندیم؛چهره ماندگار سرمایه گذاری شهرداری های کشور؛ سرمایه گذاری مشارکتی، زیربنای درآمدهای پایدار شهری
  8. وحید عرب؛ معاون تشخیص منابع اداره کل تشخیص وصول درآمد شهرداری تهران؛ تجربه احصاء درآمد پایدار شهرداری تهران
  9. دکتر علی ثباتی؛ مدیرشهرسازی اداره کل راه و شهرسازی مازندران؛ بررسی رابطه‌ی کیفیت زندگی شهری با درآمد شهرداریها
  10.   مهندس علی اکبر زلیکانی؛ عضو شورای اسلامی شهر ساری؛ تعامل شوراها و شهرداری ها چهت تحقق درآمد پایدار
Copyright © 2017 MazandConf. All rights reservationd.