ورود به سامانه
پوستر کنفرانس
سخنرانان کلیدی همایش

مهندس چمران
رئیس شورای عالی استان ها

دکتر قالیباف
شهردار تهران


مهندس خندان دل
معاون عمران و توسعه امور شهری
و روستایی وزارت کشور


مهندس داود ندیم

چهره ماندگار سرمایه گذاری شهرداری های کشور

و موسس مدرسه سرمایه گذاری و مشارکت

دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو

رییس هیات مدیره انجمن علمی گردشگری ایران

دکتر طباطبایی مزدآبادی

نایب رئیس و دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

 

Copyright © 2017 MazandConf. All rights reservationd.