ورود به سامانه
پوستر کنفرانس
محورهای اصلی همایش
 • اقتصاد شهری و نقش آن در اقتصاد مقاومتی

 • آسیب شناسی  نظام تامین منابع مالی و درآمد شهرداری ها

 • چالش های تامین درآمد پایدار شهرداری ها

 • مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح های عمرانی، خدماتی، فرهنگی و اجتماعی

 • راهکارهای توانمندسازی در افزایش درآمد شهرداری های کوچک

 • بودجه بندی در شهرداری ها

 • استقراض از بانک ها و نهادهای مالی داخلی و خارجی

 • شفاف سازی میان درآمدهای شهرداری ها و هزینه های صورت گرفته در سطح شهر

 • ممیزی املاک، دریچه ای به سوی درآمد پایدار شهرداری ها

 • گردشگری شهری و درآمد پایدار شهرداری ها

 • فرهنگ سازی جهت ارتقاء درآمدهای پایدار شهرداری ها

 • مدیریت توسعه منابع انسانی و نقش آن در درآمد پایدارشهرداری ها

 • تجارب برتر شهرداری های منتخب در احصاء درآمد

 • تجارب کشورهای پیشرفته در افزایش درآمد پایدار شهرداری ها

 • درآمدپایدارو توسعه پایدار شهری

 • مدیریت توسعه منابع انسانی و نقش آن در درآمد پایدارشهرداری ها

 

همراه با گواهینامه شغلی تخصصی کمیته راهبری آموزشی و توانمند سازی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
Copyright © 2017 MazandConf. All rights reservationd.