ورود به سامانه
پوستر کنفرانس
محورهای اصلی همایش
 • اقتصاد شهری و نقش آن در اقتصاد مقاومتی
 • آسیب شناسی  نظام تامین منابع مالی و درآمد شهرداری ها
 • چالش های تامین درآمد پایدار شهرداری ها
 • مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح های عمرانی، خدماتی، فرهنگی و اجتماعی
 • راهکارهای توانمندسازی در افزایش درآمد شهرداری های کوچک
 • بودجه بندی در شهرداری ها
 • استقراض از بانک ها و نهادهای مالی داخلی و خارجی
 • شفاف سازی میان درآمدهای شهرداری ها و هزینه های صورت گرفته در سطح شهر
 • ممیزی املاک، دریچه ای به سوی درآمد پایدار شهرداری ها
 • گردشگری شهری و درآمد پایدار شهرداری ها
 • فرهنگ سازی جهت ارتقاء درآمدهای پایدار شهرداری ها
 • مدیریت توسعه منابع انسانی و نقش آن در درآمد پایدارشهرداری ها
 • تجارب برتر شهرداری های منتخب در احصاء درآمد
 • تجارب کشورهای پیشرفته در افزایش درآمد پایدار شهرداری ها
 • درآمدپایدارو توسعه پایدار شهری
 • مدیریت توسعه منابع انسانی و نقش آن در درآمد پایدارشهرداری ها

 

یادآور می شود برای حاضرین در همایش و کارگاه های آموزشی گواهی نامه آموزشی معتبر صادر می گردد.

Copyright © 2017 MazandConf. All rights reservationd.