ورود به سامانه
پوستر کنفرانس
ساختار همایش

 

 

 شورای سیاست گذاری همایش

رئیس شورای سیاستگذاری

دبیر همایش

مهندس سید کمال آقامیری مهندس سید کمال آقامیری
رئیس شورای اسلامی مازندران
عضو شورای سیاستگذاری دکتر محمود نوربخش دکتر محمود نوربخش
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مازندران
عضو شورای سیاستگذاری مهندس علی نبییان مهندس علی نبیان
معاون عمرانی استانداری مازندران
عضو شورای سیاستگذاری دکتر مهدی عبوری دکتر مهدی عبوری
شهردار ساری
عضو شورای سیاستگذاری

دبیر علمی

دکتر محمد رحمانی دکتر محمد رحمانی
هیات علمی دانشگاه
مشاور فرهنگی رئیس شورای اسلامی مازندران
عضو شورای سیاستگذاری دکتر مهدی بریمانی دکتر مهدی بریمانی
مدرس دانشگاه
عضو شورای سیاستگذاری

دبیر اجرایی

مهندس محسن جعفری

 

Copyright © 2017 MazandConf. All rights reservationd.